Rechtsgebieden

Advocatenkantoor SwaenenBurght voert een algemene rechtspraktijk, hierdoor kunt u - zowel als particulier als ondernemer - terecht voor uiteenlopende rechtsgebieden. Hieronder volgt een niet limitatieve opsomming van rechtsgebieden en juridische zaken waarbij Advocatenkantoor SwaenenBurght uw belangen kan behartigen.

Heeft u vragen aarzel dan niet en neemt u gerust contact op.

Staat het rechtsgebied of juridische kwestie er niet tussen, neemt u dan ook gerust even contact op. We kunnen dan bezien of Advocatenkantoor SwaenenBurght uw belangen kan behartigen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen wij u altijd behulpzaam kunnen zijn bij doorverwijzing.

Personen- en Familierecht en Erfrecht

Familierecht is een veelomvattend rechtsgebied. Het gaat vaak om juridische vraagstukken met  persoonlijke consequenties waarbij emoties een rol spelen. Advocatenkantoor SwaenenBurght kan uw bijstaan op eenzijdig verzoek of op gezamenlijk verzoek. Onderzocht zal worden of uw kwestie ook buiten de rechter kan worden opgelost. Komt het toch tot een procedure dan is uw zaak in goede handen.

 • Echtscheiding;
 • Beëindiging samenwoning;
 • Gezag;
 • Omgang / Zorgregeling;
 • Alimentatie (kinder en/of partner);
 • Huwelijksvermogensrecht (boedelverdeling / huwelijkse voorwaarden);
 • Erkenning
 • Naamswijziging;
 • Ontkenning en vaststelling vaderschap;
 • Bewindvoering, Mentorschap en Curatele;
 • Ondertoezichstelling (ots) en uithuisplaasting (uhp)
 • Erfrecht

Arbeids- en ontslagrecht

Advocatenkantoor SwaenenBurght kan u bijstaan in arbeidsrechtelijke kwesties. Zaken voor zowel werkgevers als werknemers worden in behandeling genomen. Het kan gaan om advieswerkzaamheden, het voeren van procedures of het treffen van een regeling. Arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Het is raadzaam dat u zich vooraf laat adviseren en bijstaan. Hierdoor worden u rechten veiliggesteld en kunnen onnodige procedures en kosten worden voorkomen.

 • Disfunctioneren;
 • Arbeidsongeschiktheid;
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst;
 • Vaststellingsovereenkomst;
 • Ontslag op staande voet;
 • Loonvordering;
 • Arbeidsvoorwaarden.

Mediation

Bij mediation regelen partijen met behulp van een onafhankelijke derde - de mediator oftewel bemiddelaar - zelf de gevolgen van een conflict. De mediator treedt op voor partijen en bemiddelt tussen hen. Mediation is een oplossing voor vele geschillen. Mr. I. van Troost is gecertificeerd MfN-mediator en gespecialiseerd in mediation op het gebied van personen- en familierecht, waaronder scheidingsmediation en arbeidsrecht.

Bij echtscheiding zullen de afspraken worden opgenomen in een convenant en ouderschapsplan.

Mediation biedt vele voordelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure, zoals minder kosten, snel resultaat, maatwerk, vertrouwelijk, volledige (juridische) bijstand, niet naar de rechtbank, prettige informele sfeer, zoeken naar de beste oplossing, etc…

 

Verbintenissenrecht 

Het verbintenissenrecht geeft aan wat de regels zijn in de rechtsverhouding tussen verschillende personen (contractspartijen). Met een verbintenis is de schuldenaar verplicht om een prestatie te verlenen aan een schuldeiser. Het kan hierbij gaan om een wettelijke verbintenis, een verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Er ontstaat een probleem wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. Advocatenkantoor SwaenenBurght kan u bij dergelijke problemen bijstaan. Daarnaast kan het kantoor  u behulpzaam zijn bij het opstellen of aanpassen van een overeenkomst of algemene voorwaarden.

 • Huurovereenkomst
 • Koopovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomst
 • Geldleningovereenkomst
 • Algemene voorwaarden

Incasso

Als ondernemer maak je afspraken met afnemers over de te leveren goederen of diensten. Meestal staan deze afspraken vast in een koopovereenkomst, waaronder ook de betalingsvoorwaarden. Toch kan het voorkomen dat een klant, na herhaaldelijk herinneren en aanmanen, weigert te betalen. Staat de vordering vast, maar betaalt de debiteur niet? Ook dan kunnen we uw zaken behartigen.

Ook indien u als particulier een vordering heeft op een derde kunnen we uw zaak behartigen.

Overige rechtsgebieden

Advocatenkantoor SwaenenBurght kan u ook bijstaan op het gebied van Sociaal Zekerheidsrecht (Bijstand, Zvw, Wmo, Jeugdzorg, WW, etc.), Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en Bestuursrechtelijke kwestie (het maken van bezwaar tegen een besluit, etc.)